top of page
image002.png

Zameranie materskej školy

Detské kroky

Čo sú Detské kroky?

  Náš Školský vzdelávací program Detské kroky sa riadi požiadavkami školského zákona a Štátneho vzdelávacieho programu. Okrem cieľov vyplývajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu sa ŠkVp opiera aj o ciele z projektu Krok za krokom. Metodický postup vychádza zo štyroch princípov, ktoré sa prelínajú celou činnosťou:

  • starostlivosť

  • komunikácia

  • vzťahy

  • spoločenstvo

    

   V triedach máme vytvorené centrá aktivít, ktoré sú pre dieťa príležitosťou pre vlastné rozhodovanie, do akých činností sa zapojí, s akými materiálmi bude pracovať, hrať sa, skúmať, učiť sa. Pri hre v centrách sa rozvíjajú a získavajú kompetencie rozvíjajúce detskú osobnosť, vychádzajúce zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Centrá podľa potreby obmieňame, premiestňujeme, situačne vytvárame nové. Táto variabilnosť je veľmi príťažlivá a zábavná. Vypracované týždenné plány - tzv. plachty, má každá trieda vyvesené na nástenke. Sú teda pre rodiča dostupné a rodič má možnosť podľa témy týždňa navrhnúť aktivitu, pomôcť k splneniu cieľov.

bottom of page